Bác sĩ Vũ Đức Tùng có thêm ca THỨ 7 và THỨ 8 Invisalign xuất sắc đăng trên Global Invisalign Gallery

Ca điều trị Invisalign xuất sắc thứ 7 (Tháng 4/2022)

https://global.invisaligngallery.com/treatment/t-1512/?fwp_countries=vietnam

Ca điều trị Invisalign xuất sắc thứ 8 (Tháng 4/2022)

https://global.invisaligngallery.com/treatment/t-1526/?fwp_countries=vietnam