LIÊN TIẾP HAI CA INVISALIGN TRONG VÒNG 1 THÁNG ĐƯỢC CHỌN LÊN GLOBAL GALLERY

Ca Thứ SÁU của Bác sĩ Vũ Đức Tùng vừa được chọn đăng trên trang Global Invisalign Gallery (17.6.2021)